Quy định về cách tính lãi đối với nợ gốc nợ lãi quá hạn

3:26 PM GMT+7, Thứ ba, 12/02/2019
1750

Khi tham gia hợp đồng kinh tế, giao kết các giao dịch dân sự năm 2019 nếu bên có nghĩa vụ trả nợ gốc, trả lãi không thực hiện đúng cam kết thì phải chịu khoản lãi đối với nợ gốc quá hạn, nợ lãi quá hạn. Quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp, tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn và thời gian tính lãi đối với nợ gốc quá hạn được xác định như sau:

Tranh chấp cách tính lãi đối với nợ gốc quá hạn trong hợp đồng

Thứ nhất khi hợp đồng, giao dịch dân sự được xác định áp dụng theo Bộ luật dân sự 2015 thì

Quy định về tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn

- Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay có nghĩa vụ trả tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 (10%/năm của khoản tiền vay) trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả từ khi nợ quá hạn đến thời điểm trả nợ (thời điểm xét xử sơ thẩm), trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay có nghĩa vụ trả tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn chưa trả theo mức lãi suất bằng 150% mức lãi suất do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Tiền lãi đối với nợ gốc quá hạn chưa trả = (nợ gốc quá hạn chưa trả) x (lãi suất do các bên thỏa thuận) hoặc (150% x lãi suất vay theo hợp đồng) x (thời gian chậm trả), trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trường hợp đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ lãi trên nợ gốc trong hạn thì bên vay có nghĩa vụ trả tiền lãi đối với phần tiền lãi quá hạn chưa trả bằng 50% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Tiền lãi đối với phần tiền lãi chậm trả = (Tiền lãi quá hạn chưa trả) x (Lãi suất nợ lãi chậm trả theo thỏa thuận tính theo năm hoặc Trần lãi suất nợ lãi chậm trả tính theo năm là 5%/năm) x (Thời gian chậm trả tính theo ngày từ thời điểm chậm trả nợ đến thời điểm xét xử sơ thẩm)/(Tổng số ngày trong năm).

Khi đó các bên có thể thỏa thuận theo một trong hai phương án sau

Phương án 1: Các bên chỉ có thể thoả thuận lựa chọn về việc nhập lãi vào nợ gốc một lần tại thời điểm đến hạn trả nợ để tính lãi của thời gian vay tiếp theo. Các trường hợp khác đều phải tính nợ gốc theo lãi suất nợ quá hạn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Phương án 2: Các bên có thể thoả thuận về việc nhập lãi vào nợ gốc một hoặc nhiều lần để tính lãi của thời gian vay tiếp theo. Nợ gốc sau khi được nhập lãi được tính lãi theo lãi suất nợ quá hạn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Quy định về thời gian tính lãi đối với nợ gốc quá hạn được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Thứ hai trường hợp giao dịch, hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 thì khi xác định lãi suất chậm trả đối với nợ gốc quá hạn, Tòa án căn cứ vào mức lãi suất trung bình của loại vay tương ứng của ít nhất 03 tổ chức tín dụng có trụ sở, chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Tòa án đang giải quyết, xét xử có trụ sở để quyết định mức lãi suất chậm trả, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trên đây là những hướng dẫn sơ bộ để các bên tham gia hợp đồng xác định được phương thức xác định mức lãi suất đối với khoản nợ gốc, nợ lãi quá hạn từ đó làm cơ sở đàm phán, giải quyết các tồn đọng trong hợp đồng. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức cần có sự hỗ trợ của Luật sư để trợ giúp đàm phán giải quyết tranh chấp hợp đồng thì ngay hôm nay quý vị hãy liên hệ Luật sư công ty Luật Trí Nam theo số điện thoại 0904588557. Chúng tôi luật sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Dịch vụ hữu ích

>> Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế