Quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh không có trong mã ngành

9:08 PM GMT+7, Thứ hai, 17/04/2017
4312

Theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP việc áp dụng mã ngành kinh tế có trong quyết định 10/2007/QĐ-TTg trong việc đăng ký kinh doanh được áp dụng thống nhất trên toàn quốc

(Hướng dẫn đăng ký ngành nghề không có mã ngành - Ảnh minh họa)

Đăng ký kinh doanh theo mã ngành là quy định bắt buộc áp dụng toàn quốc bắt đầu tư năm 2010.

Quy định này được áp dụng tại Hà Nội vào ngày 01/07/2009. Theo đó khi  Lập công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải ghi nội dung ngành nghề theo mã ngành kinh tế quốc dân 4 số ghi nhận tại quyết định 10/2007/QĐ-TTg. Đối với những ngành nghề chưa có trong mã ngành nhưng có trong các quy định chuyên ngành Sở kế hoạch đầu tư vẫn xem xét chấp thuận đăng ký. Tuy nhiên việc chấp thuận này chưa có sự thống nhất và dựa chính vào ý kiến chủ quan của chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Để hoàn thiện kẽ hở này ngày 09/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp. Theo Nghị định này, đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh ngày vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung mã mới.

Bên cạnh đó, Nghị định còn có một nội dung đáng chú ý về việc công bố đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định và phải trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phải gửi văn bản thông báo đến địa chỉ thường trú của các cổ đông theo hình thức gửi bảo đảm, đồng thời, thông báo này phải được đăng trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc đăng báo trong 03 số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo…
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh là 01 bộ…
Phòng tư vấn pháp luật