Phải làm gì khi một cổ đông cổng ty bị mất?

2:27 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
2117

Một cổ đông trong công ty mất cũng có nghĩa là thành phần của hội đồng cổ đông đã thay đổi. Khi xảy ra sự kiện này việc chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần hay thay đổi cổ đông không những tuân theo luật doạnh nghiệp mà còn cần phải quan tâm đến luật dân sự về việc thừa kế.

Điều 126 luật doanh nghiệp 2014 có ghi rõ: “Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Một cá nhân mất đi, tài sản còn lại có thể được chia theo di chúc hoặc chia theo pháp luât. Theo đó số cổ phần trong công ty của người này cũng thuộc dạng tài sản hưởng thừa kế. Số cổ phần có thể được một người hoặc nhiều người cùng hưởng. Tương ứng với đó, số cổ đông công ty có thể thêm một hoặc nhiều. Việc thay đổi cổ đông là cổ đông sáng lập phải thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý. Nếu là tài sản thừa kế phải có giấy tờ chứng minh việc thừa kế thông qua biên bản chia di sản thừa kế. Trường hợp một người thay mặt số người thừa kế còn lại đứng tên toàn bộ cổ phần thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả những người còn lại.

Ở đây cũng nên lưu ý về việc chuyển nhượng hay thừa kế của cổ đông sáng lập công ty. Khoản 3 điều 119 luật doanh nghiệp 2014 có đề cập: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Sau 3 năm, vấn đề chuyển nhượng được tự do : “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.”

Theo đó, nếu người mất không phải là cổ đông sáng lập, việc thừa kế, chuyển nhượng cổ phần là tự do, được pháp luật công nhận và điều lệ công ty ghi nhận mà không cần gửi thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp quản lý.Nội dung thay đổi cổ đông sẽ được ghi nhận trong sổ cổ đông của công ty.  Mỗi một lần thay đổi công ty phải lưu lại giấy tờ và có lập sổ cổ đông mới.

Tuy nhiên kể cả khi không yêu cầu phải báo cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng cổ phần của người này cho người kia. Riêng việc người mất để lại thừa kế thì người nhận di sản cũng phải cung cấp những giấy tờ chứng minh hợp lý.

Quản lý cổ đông là vấn đề nội bộ của mỗi công ty. Vì thế với những tình huống đặc biệt như một cổ đông đột ngột mất, doanh nghiệp cần nắm được nhưng quy định pháp luật trực tiếp điều chỉnh để tránh việc xảy ra tranh chấp. Lưu ý, chỉ khi giải quyết xong việc phân chia tài sản thừa kế mới tiến hành nội dung làm thay đổi cổ đông công ty.