Nội dung chính của hợp đồng chuyển giao công nghệ

9:57 PM GMT+7, Thứ hai, 19/03/2018
3134

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là một trong 02 hình thức chuyển giao công nghệ chính được quy định tại Luật chuyển giao công nghệ. Để sở khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ thì nội dung hợp đồng cần đảm bảo các nội dung

Nội dung chính của Hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Tên hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao;

2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra;

3. Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ;

4. Phương thức chuyển giao công nghệ;

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

6. Giá, phương thức thanh toán;

7. Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

8. Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);

9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;

10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;

11. Phạt vi phạm hợp đồng;

12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

13. Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp;

14. Cơ quan giải quyết tranh chấp;

15. Các thoả thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Tư vấn soạn thảo nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ 2018

Hình thức chuyển giao công nghệ được pháp luật thừa nhận hiện nay

Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

1) Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập

2) Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng sau đây:

a. Dự án đầu tư;

b. Hợp đồng nhượng quyền thương mại;

c. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

d. Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ;

 

Đối tượng công nghệ được chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ

Đối tượng công nghệ được chuyển giao là một phần hoặc toàn bộ công nghệ sau đây:        

a) Bí quyết kỹ thuật;

b) Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu;

c) Giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.

Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.