Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

9:55 AM GMT+7, Thứ tư, 18/04/2018
16516

Chia sẻ mẫu đơn ly hôn đơn phương ban hành kèm theo nghị quyết 01/2017 của Hội đồng thẩm phán. Tư vấn các nội dung cần trú trọng của đơn ly hôn để Tòa án chấp thuận yêu cầu trình bày trong đơn ly hôn.

>> Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới

Sử dụng mẫu đơn xin ly hôn đơn phương tại đâu?

Thủ tục ly hôn đơn phương được giải quyết trong vòng 03 tháng kể từ thời điểm Tòa án chấp nhận hồ sơ khởi kiện. Như vậy do việc xét xét nội dung yêu cầu trong đơn ly hôn đơn phương nên tính từ thời điểm gửi đơn ly hôn tới Tòa án đến khi Tòa án giải quyết xong thủ tục ly hôn là khoảng 4 đến 5 tháng. Bạn cũng nên biết rằng Tòa án sẽ chỉ xem xét cho ly hôn đơn phương khi đã giải quyết các yêu cầu về nhân thân liên quan hoặc vợ chồng thống nhất tách các nội dung chưa thỏa thuận được sang một vụ án dân sự độc lập. Đây cũng là lý do bạn cần lưu ý khi trình bày đơn ly hôn đơn phương. Cụ thể

Bạn cần điền tất cả các mục trong đơn xin ly hôn đơn phương để Tòa án thấy rằng bạn đã có ý kiến đủ về tất cả các nội dung liên quan. Những mục không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ Không yêu cầu chứ không được để trống.

Hai là trình bày nội dung đơn ly hôn đơn giản, xúc tích ví dụ: Nội dung ly hôn bản chỉ cần viết khoảng 03 dòng với đủ nội dung về thời điểm bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, loại mâu thuẫn và ảnh hưởng của nó đến vợ chồng.

Nội dung đơn ly hôn đơn phương sẽ gồm các mục sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2018

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..................................................................................

Tôi tên : ................................... năm sinh :..................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.....................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)..........................................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                     Người làm đơn

                                                                             (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)