Cập nhật: 9:38 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

 Công ty tôi có ký kết hợp đồng mua bán với một bên đối tác, do có vi phạm hợp đồng nên chúng tôi muốn khởi kiện bên kia. Tuy nhiên tôi không muốn giải quyết tại tòa án mà ở một trung tâm trọng tài có được không?


 

Theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì tranh chấp được giải quyết tại trọng tài phải đảm bảo một số điều kiện nhất định:

Thứ nhất, trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi

Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

                                                                                

 

Thứ hai, về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Như vậy, nếu hai bên đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì có thể giải quyết tranh chấp tại Trọng tài. Tuy nhiên, các bên cũng nên xem xét đến tính hợp pháp của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể vô hiệu, nếu:

- Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài 

- Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật trọng tài thương mại 2010

- Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.

- Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

 

 


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Giải đáp pháp luật]