Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được chứng thực bởi UBND cấp xã thì có hiệu lực không?

9:57 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
2223

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND cấp xã có hiệu lực không?

 

    Để giải đáp hợp đồng có giá trị pháp lý hay không cần căn cứ vào quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khoản 2 điều 689 Bộ luật Dân sự  có quy định về hình thức: “ Hợp đồng chuyển nhượng quyến sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật”, điều này cũng được thể hiện rõ tại điểm a khoản 3 điều 167 Luật Đất đai 2013. Như vậy, công chứng, chứng thực là điều kiện bắt buộc đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

    Theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về công chứng, chứng thực hiện nay thì UBND xã không có thẩm quyền xác nhận các giao dịch liên quan đến bất động sản, các hợp đồng này phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Như vậy, giao dịch liên quan đến bất động sản chỉ có xác nhận của UBND xã thì không có giá trị pháp lý vì không đảm bảo quy định của pháp luật về mặt hình thức.

 

    Tuy nhiên, trường hợp hợp đồng mua bán đất đai được xác lập trước thời điểm Luật Đất Đai 2003 có hiệu lực ( 1/7/2004), tức là thời điểm trước khi có quy định bắt buộc về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có công chứng, chứng thực thì hợp đồng không bắt buộc phải công chứng. Như vậy, trong trường hợp hợp đồng được xác lập trước thời điểm ngày 1/7/2004 đảm bảo các yêu cầu của hợp đồng về chủ thể, sự tự nguyện giữa các bên, tính hợp pháp của tài sản giao dịch nhưng chưa được công chứng, chứng thực thì vẫn có thể có giá trị pháp lý.