Giấy ủy quyền trong công ty ký hợp đồng và thực hiện công việc

11:41 PM GMT+7, Thứ hai, 02/04/2018
25188

Tư vấn sử dụng giấy ủy quyền công ty để thay mặt công ty ký kết hợp đồng, ký kết các giao dịch đầu tư kinh doanh hoặc thực hiện một công việc nhất định. Phân tích nguyên tắc ủy quyền trong công ty để đảm bảo giá trị pháp lý của hoạt động ủy quyền trong doanh nghiệp.

>> Mẫu giấy ủy quyền dùng trong công ty mới nhất

Nguyên tắc ủy quyền trong công ty để ký hợp đồng

Nội dung được phép ủy quyền trong doanh nghiệp

Trong hoạt động của doanh nghiệp tồn tại hai dạng ủy quyền:  Một là cổ đông, thành viên công ty ủy quyền cho người khác thay mặt mình để tiến hành quản lý, điều hành công ty (Thường gọi là ủy quyền quản lý vốn); Hai là các chức năng quản lý của công ty ủy quyền cho người khác thay mặt mình để thực hiện một việc nhất định.

Luật doanh nghiệp 2014 đều quy định khá chi tiết cả hai nội dung ủy quyền này. Tuy nhiên luật lại không nhắc đến nội dung của việc ủy quyền. Do đó hình thức và nội dung của việc ủy quyền sẽ được căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

 

Nguyên tắc sử dụng giấy ủy quyền công ty để ký kết hợp đồng

Ủy quyền để ký hợp đồng không nhất thiết phải ủy quyền theo từng vụ việc cụ thể mà có thể có ủy quyền chung cho từng loại việc, từng loại hợp đồng theo giá trị hoặc theo lĩnh vực.

Hoàn toàn có thể ủy quyền cho 2 người cùng nhau thực hiện hoặc thực hiện riêng rẽ từng loại việc hoặc một việc.

Tuy nhiên, khi ký ủy quyền, để bảo đảm tránh được tối đa các rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình thực hiện, Doanh nghiệp nên quán triệt các nguyên tắc sau đây:

+ Người ký ủy quyền phải là người có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều lệ của Công ty.

+ Ủy quyền phải xác định rõ phạm vi công việc được ủy quyền và thời hạn được ủy quyền. Tránh tối đa việc ủy quyền không xác định thời hạn vốn gây ra nhiều tranh cãi khi thực hiện và có rất nhiều cơ quan chức năng không đồng ý với loại ủy quyền này.

+ Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác trừ khi được người ủy quyền đầu tiên chấp nhận.

+ Phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, người ủy quyền, người được ủy quyền và trình tự ký văn bản ủy quyền phải phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty (nếu có).