Giảm vốn công ty TNHH một thành viên

2:30 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1695

Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lê. Tuy nhiên luật doanh nghiệp 2014 ban hành có quy định cho thấy việc công ty TNHH một thành viên được phép giảm vốn. Cụ thể được trình bày trong bài viết dưới đây

Quy định của pháp luật về vấn đề giảm vốn của công ty TNHH một thành viên như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ mà chỉ được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Còn theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH một thành viên ngoài việc tăng vốn điều lệ còn có thể giảm vốn điều lệ. Cụ thể:

Điều 87: Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.

 

Vì vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ khi đáp ứng yêu cầu sau:

-         Đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp

-         Bảo đảm thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu