Giảm vốn công ty TNHH một thành viên

4:29 AM GMT+7, Thứ tư, 06/06/2018
2066

Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lê. Tuy nhiên luật doanh nghiệp 2014 đã ghi nhận thủ tục giảm vốn điều lệ áp dụng cho loại hình công ty TNHH, sau đây là một số chia sẻ của Luật sư về thủ tục giảm vốn

Tư vấn đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH

Quy định của pháp luật về giảm vốn của công ty TNHH một thành viên như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ mà chỉ được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Còn theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH một thành viên ngoài việc tăng vốn điều lệ còn có thể giảm vốn điều lệ. Cụ thể:

“ Điều 87: Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

Đối chiếu theo quy định trên thì điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên sẽ bao gồm

- Doanh nghiệp kê khai phương thức giảm vốn trong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh là: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu.

- Có báo cáo tài chính để chứng minh sau khi giảm vốn công ty có vẫn có đủ năng lực tài chính thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đến hạn.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được Phòng ĐKKD giải quyết chỉ trong 3 ngày làm việc, nhưng bạn lưu ý sau khi giảm vốn công ty TNHH một thành viên vẫn phải cam kết chịu trách nhiệm về các khoản nợ đã có trước thời điểm giảm vốn theo đúng mức vốn điều lệ ban đầu.

>> Báo giá thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH