Điều kiện thay đổi người nước ngoài làm giám đốc công ty theo thủ tục mới

4:57 PM GMT+7, Thứ tư, 18/04/2018
1271

Điều kiện thay đổi người nước ngoài làm giám đốc công ty 2018, với vai trò đơn vị chuyên dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, luật Trí Nam tư vấn điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi người nước ngoài làm giám đốc công ty và các loại giấy phép cần hoàn thành khi sử dụng lao động là người nước ngoài.

 

Điều kiện thay đổi người nước ngoài làm giám đốc

Công ty khi bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty cần đáp ứng các điều kiện sau

1. Điều kiện về năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài

Người nước ngoài phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật dân sự 2015 khi đăng ký làm việc trong công ty.

2. Điều kiện về tuyển dụng người lao động nước ngoài

Công ty cần chấp hành đúng các quy định về tuyển dụng người lao động nước ngoài, bao gồm

- Hoàn thành thủ tục đăng ký danh sách lao động nước ngoài dự kiến sử dụng.

- Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

- Xin cấp visa hoặc thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện bảo lãnh của công ty.

3. Điều kiện về thông qua nội dung thay đổi giám đốc công ty

Doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục thông báo thay đổi giám đốc theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP trong đó:

- Thẩm quyền thông qua việc bổ nhiệm giám đốc thuộc Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

- Công ty phải ban hành quyết định bổ nhiệm và ký kết hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2012.

- Công ty phải hoàn thành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật và hoàn thành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với các trường hợp còn lại.

Tư vấn thủ tục bổ nhiệm người nước ngoài làm giám đốc công ty

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật đồng thời là Giám đốc trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế do thay đổi giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không hay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

>> Báo giá dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

>> Báo giá dịch vụ giấy phép lao động tại Hà Nội