Cách xây dựng căn cứ của hợp đồng mới nhất

9:19 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
3783

Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, ...hoặc các hợp đồng chuyên ngành cần có các căn cứ chính xác và đầy đủ đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ của hợp đồng

(Căn cứ hợp đồng phải đảm bảo logic và phù hợp với quy định pháp luật và tập quán kinh doanh)

Khi xây dựng căn cứ của hợp đồng các bạn cần lưu ý

1. Xác định các văn bản pháp luật chuyên ngành cần áp dụng.

2. Cập nhật văn bản có hiệu lực mới nhất.

3. Đảm bảo các căn cứ đã điều chỉnh bao trùm hết các vấn đề có trong nội dung của hợp đồng. 

Phòng tư vấn pháp luật