16/2012/QH13, Luật quảng cáo năm 2013

10:08 PM GMT+7, Thứ hai, 02/03/2015
10885

Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 được ban hành ngày 21/06/2012 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

(Luật quảng cáo mới - Ảnh minh họa)

>> Click tải Luật quảng cáo số 16/2012/QH13

Doanh nghiệp cần cập nhật các quy định mới của Luật để chấp hành đúng quy định pháp luật của nhà nước.

Phòng tư vấn pháp luật